Åsikter och klagomål

Inom huvudmannen British Schools verksamheter är ständiga förbättringar en grundprincip och vi har högt ställda mål. I vårt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete är en viktig del att på olika sätt ta del av återkoppling om verksamheten för att vi ska kunna åtgärda brister och hitta förbättringsområden. Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Det innebär dels en skyldighet att ta emot, dels en skyldighet att utreda inkomna klagomål. Känner du dig inte nöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta.

I första hand uppmanar vi till att försöka lösa eventuella problem så nära uppkomsten av dem som möjligt. Därför önskar vi att du vänder dig till exempelvis elevens klasslärare/mentor för att lösa frågan. Kan inte klagomålet hanteras där eller om du är osäker på var du ska vända dig kan du fylla i vårt formulär för åsikter och klagomål som du finner här på hemsidan. Formuläret hanteras av vår administrativa avdelning som ser till att ditt klagomål hamnar hos rätt ansvarig person samt kommunicerar vidare med dig.

Huvudman och rektor som ansvarar för verksamheten informeras alltid om klagomålet och har ansvar för att det utreds. Rektor genomför tillsammans med den administrativa avdelningen utredningarna.

Skicka åsikt eller klagomål

Vårt mål är att ditt klagomål hanteras grundligt men även skyndsamt. Återkoppling på ett inlämnat klagomål sker inom en vecka efter registrering. Du kommer även att få skriftlig återkoppling via mail eller brev gällande vad utredningen kommit fram till och eventuellt vidtagna åtgärder.

Anonyma klagomål kommer att registreras men ingen återkoppling kommer att kunna ske. Det är givetvis både tillåtet och välkommet att komma med andra åsikter än klagomål.

Välkommen med din återkoppling och tack för att du hjälper oss att bli bättre!