Learning is Serious Fun!

British Junior är en fristående grundskola i Eskilstuna med elever i förskoleklass till årskurs 9. Genom vår filosofi ”Learning is Serious Fun” vill vi få våra elever att upptäcka hur roligt och spännande det är att uppleva och lära sig nya saker. Det är en inställning våra elever har användning av hela livet.

Vårt mål att ge eleverna alla de verktyg och kunskaper de behöver för att möta den fantastiska värld som snart kommer att öppna sig för dem.

En positiv studiemiljö med engagerade lärare och en stark lärandekultur.

Verktyg för att utveckla nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker.

Studiero med ordning och reda och respekt för varandra.

En tidig start i engelska som ger ett försprång i vår alltmer globala värld.

Detta står vi för:

Ordning och reda – disciplin med hjärta

Vi är övertygade om att ordning och reda skapar en trygghet för våra elever och därmed ger goda förutsättningar för lärande. Vi är medvetna om att dagens elever är vana vid att ta för sig och göra sina röster hörda. Det tycker vi är bra! Men vår roll är att se till att detta sker inom ett ramverk där det råder respekt för allas rättighet till en god lärandemiljö. Vi undervisar eleverna i vikten av att visa varandra hänsyn, förståelse och acceptans – allt för att de ska kunna känna sig så trygga som möjligt i klassrummet och ge varandra en lugn miljö att lära sig i.

En stark lärandekultur i allt vi gör

En lärandekultur innebär att ha ett stort och tydligt fokus på kunskap. För att lärandet ska bära frukt krävs en lärandekultur som omfattar skolan som helhet. Det innebär att ta hänsyn till yttre förutsättningarna som lokaler, skyltar, utrustning och hjälpmedel. Men allra mest handlar det om att alla har och tar ett gemensamt ansvar för resultaten, skapar positiva sociala miljöer och ­respektfulla umgängesformer.

Lära för livet och lära sig lära för livet

Det eleverna lär sig idag är kunskap och färdigheter de ska ha tillgång till resten av sina liv. Det är ett av de viktigaste uppdragen vi som skola har. Men vårt uppdrag slutar inte där. Vi vill väcka en nyfikenhet och skapa en vilja att fortsätta lära. Vi vill ge dem förmågan att tillägna sig ”The fine art of being amazed” – att tycka att det är roligt, spännande och meningsfullt att lära sig nya saker. När våra elever lämnar oss ska de ha både viljan att lära sig nya saker och de verktyg de behöver för att ta till sig och använda det de lär sig.

Försprång genom fokus på engelska

I vår alltmer öppna och internationella värld ger en utökad undervisning i engelska ett försprång både nu, i dag och senare i livet. Det är vår uppgift att ge våra elever detta försprång. Vi samtalar på svenska men väver med enkla grepp in engelskan och levandegör den i allt vi gör. Vår schemalagda undervisning i engelska börjar redan i årskurs 1, och vi har cirka 40 % mer undervisning i engelska än vad som anges i skollagens timplan.

Stöd och utmaningar efter behov

Varje elev ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Genom medvetet hög uppmärksamhet märker vi snabbt elever med behov av särskilt stöd och kan direkt sätta in effektiva åtgärder. På samma sätt utmanar vi högt begåvade elever och hjälper dem att ta språnget mot högre kunskapsnivåer. För att lyckas i detta viktiga uppdrag jobbar vi med vår centrala funktion Special Childrens Unit.

Samverkan mellan skola och hem

På British Junior har vi höga ambitioner och sätter höga mål. Våra förutsättningar att lyckas beror i hög grad på samverkan med dig som vårdnadshavare. Att dela våra mål och prata med ditt barn om vikten av kunskaper och lärande är viktigt. För att ditt barn ska få förutsättningar att nå goda resultat behöver du som förälder se till att ditt barn mår bra, sover och äter regelbundet och har med sig rätt skolmaterial till skolan. Ditt stöd i läxläsningen är också ovärderligt. Ditt barns framtid är ett lagarbete mellan oss och dig. Med ett gott samarbete mellan skolan och hemmet kommer vi att lyckas.

Moving is Serious Fun

Vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande. En viktig del i detta är rörelse. Att röra på sig hjälper eleverna att koncentrera sig på lektionerna och må bättre både fysiskt och psykiskt. Därför är rörelse och utepedagogik en självklar del av vår vardag i skolan. Alla årskurser har 60 minuters rörelse på schemat varje dag och schemalagd utepedagogik minst en gång i veckan. Under dessa pass får eleverna rörelse, frisk luft och kunskaper i en härlig kombination.