Special Childrens Unit

Special Childrens Unit (SCU) är vår centrala enhet som ser till att varje enskild elev får de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. SCU arbetar med att hjälpa elever i behov av stöd och att utmana elever som kan och vill nå högre kunskapsnivåer. SCU leds av en biträdande rektor och består av skolans elevhälsa med skolsköterska, kurator, speciallärare, socialpedagoger, studiehandledare, studievägledare och även lärare i Svenska som andra språk. SCU bedriver även ett förebyggande elevhälsoarbete i vilket även skolläkare och psykolog deltar.

Särbegåvade elever

På British Junior har vi många högt begåvade elever och även en del särbegåvade. SCU har som mål att utmana alla elever och just de särbegåvade eleverna har många gånger fått stå tillbaka för att nivån har varit för låg. På British Junior gör vi annorlunda, vi ser till att dessa elever blir utmanade och stimulerade så att de når längre i sin inlärningsprocess med större motivation och med bättre resultat som följd.

Elever med särskilda behov

SCU arbetar för att främja hälsa hos alla elever och vi har lite extra fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. SCU har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilds elevs lärande och utveckling. För att ge stöd till en enskild elev handlar det om att se och åtgärda hela miljön kring eleven. SCU bidrar med stöd till pedagogerna i arbetet med att uppmärksamma orsaker till ohälsa, utreda orsaker till inlärningsproblem samt bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Tester

SCU hjälper lärarna att kontinuerligt utvärdera elevernas kunskaper. Tester genomförs av alla nya elever som kommer till skolan, vilket innebär att eleverna direkt kan få undervisning på rätt nivå. SCU och lärarna kan på så vis även snabbt identifiera behovet av eventuella anpassningar, särskilt stöd eller behov av att få större utmaningar. Allt för att alla elever ska få ut sin fulla potential och nå eller överträffa målen!

Kontakta ansvarig

Head of SCU
Skicka mail